آسیاب ایرانی

آسیاب ایرانی در آغاز، انسان از نيروی بازوان خود براي آرد كردن غله ياري مي‌گرفت. پس از آنكه انسان دام را به كار گرفت، در برخي نقاط ايران، اصطلاح «خرآس» پديد آمد. از آنجا كه در اين گونه آسياب ها بيشتر از نيروي الاغ استفاده میشد، به آسياهايي هم كه به نيروی شتر يا گاو يا اسب به حركت در می ‌آمدند «خرآس» می ‌گفتند.

از اين گونه آسيابها تا اين اواخر براي گرفتن روغن از دانه‌هاي روغني استفاده مي‌شد. اصطلاح عصاري و اسب عصاري هم از آن است. در يزد، از اين آسياها با بهره‌گيري از نيروي شتر براي ساييدن حنا استفاده مي‌شد كه بدان « مازاري» مي‌گويند. اكنون نيروي برق جانشين نيروي دام شده است.

آسیاب،اسیاب،آسیاب ایرانی،دستگاه آسیاب ایرانی

روزگار بهره‌گيری از نيروی باد روشن نيست؛ اما به گواهي بسیاری از محققان داخلي و خارجي، ايرانيان اولين ملتي بودند كه باد را مهار كردند و از آن به عنوان محركه‌ آسياب و چرخ‌ چاه بهره گرفتند. بجرئت، مي‌توان گفت كه همزمان با موفقيت بزرگ انسان در زمينه‌ فناوری تبديل حركت يكسويه‌ آب به حركت چرخشي سنگ آسياب، ايرانيان توانستند از نيروي باد براي به حركت درآوردن سنگ آسياب و بيرون كشيدن آب از چاه بهره بجويند. بيگمان، اولين آسيابهاي بادي در منطقه اي از سيستان (سكستان) تا قهستان (كوهستان) و در چند هزار سال پيش ساخته شد.

آسیاب های ایرانی


در بررسیهای تاريخ، درباره بهره‌گيري از نيروي باد در كتابهاي مربوط به انرژي باد، باصراحت به اين نكته اشاره شده است كه اولين آسيابهاي بادي را ايرانيان در سيستان ساختند. سرزمين سيستان و دشت خواف باد معروف ۱۲۰ روزه‌اي دارد كه به طور قطع همين امر مردم منطقه را به فكر بهره‌گيری از اين نيرو انداخته و موجب اختراع آسياي بادی در دوردست تاريخ در اين بخش از سرزمين ايران شده است.

دستگاه آسیاب چکشی

بادهاي هرات از ارديبهشت ماه تا امردادماه جريان دارد. مي‌توان فرض كرد كه مبدأ وزش این باد از «پامير» است كه نخست در سرحد ايران و افغانستان ظاهر مي‌شود و سريعترين جريان آن در سيستان است.

در دوردست هاي تاريخ، انسان ايراني – با ساختن آسيابهاي آبی برای آرد كردن غله‌اي كه از آن نان مي‌پخت – اولين گام را در راستاي بهره‌گيري از نيروهاي طبيعي برداشت. پيش از ساخت آسيابهاي آبي، انسان براي آرد كردن گندم متكي به نيروي بازوان خود و يا نيروی دام بود. پس از ساخت آسيابهای آبی، ايرانيان توانستند در كنار اختراع چرخ گام ديگری در راستای شناخت ژرفتر فناوری بردارند.

واژه دستگاه آسياب نرم كردن دانه به زير سنگ

واژه آسياب از دو بخش «آس» و «آب» درست شده که آس در فارسی به معنای «نرم كردن دانه به زير سنگ» است. در «فرهنگ معين»، زير واژه‌ آس، آمده است: دو سنگ گرد و مسطح بر هم نهاده و سنگ زيرين در ميان ميلي آهنين و جز آن از سوراخ ميان سنگ زبرين در گذشته و سنگ فوقاني به قوت دست آدمي يا ستور يا باد يا آب يا برق و يا بخار چرخد، و حبوب و جز آن را خرد كند و آرد سازد. اولين بار كه از آسيا‌های بادی ايران نشانی به دست مي‌آيد مربوط به نوشته‌هاي پس از اسلام است.

محصولات دیگر


مشاوره